Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik ve Dünya Sorunları

By Hatice YILDIRIM
0 Yorum 404 Görüntüleme

Sosyal girişimcilik

Öncelikli toplumsal sorunları, maddi fayda ve kâr ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetleridir. Sosyal girişimcilik kavramı için birçok farklı tanım bulunmaktadır. Bu tanımlarda örtüşen 3 ana kriter ise; Sosyal/çevresel etki yaratmanın öncelikli hedef olması, ticari faaliyet yoluyla gelir elde edilmesi ve gelir fazlasının ana misyon için kullanılmasıdır

Gösterge Kümesi

Gösterge kümesi, 17 SDG boyunca yapılandırılan 100 göstergeden oluşmaktadır. Her hedef, sadece 5 olan 14 ve 17 hedefleri dışında, öncelikle atfedilen 6 göstergeleri vardır. 100 göstergeden 36’sı çok amaçlıdır, yani birden fazla SDG’yi izlemek için kullanılır. Tüm göstergeler, ara bağlantıların altını çizmek ve her SDG’nin farklı yönlerini vurgulamak için alt temalarda gruplandırılır

Yoksulluğa Son

İnsanların kendilerini yoksulluktan uzak hale getirmelerini sağlamak amacıyla, ekonomik ve doğal kaynakların yanı sıra teknoloji, mülkiyet ve temel ve finansal hizmetlere eşit haklar ve erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ihtilaf ve iklimle ilgili felaketlerden etkilenen toplumların desteklenmesi yönünde çağrıda da bulunuluyor. Ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının hızlandırılması için gerekli kaldıraçlar olarak politika taahhüdü ve kaynakların seferber edilmesi vurgulanıyor.

Açlığa Son

SDG 2, açlık ve yetersiz beslenmeye son vermek ve güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir ve esnek gıda üretim sistemleri bu hedefe ulaşmada önemli bir faktördür. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının uygulanması, artan talep ve değişen iklim senaryosunda gelecekteki gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi büyük oranda kırsal altyapıya yatırımların artmasına ve tarımsal araştırma ve geliştirme Ancak tarımsal üretimdeki olumlu artışlara rağmen, dünya tarım pazarlarındaki fiyat ve bilgi bozulmaları devam ederse, gıda güvenliği ve gelişmiş beslenme pek çok kişi için zor olacaktır. Politika yapıcılar sürdürülebilir üretim sistemlerinin desteklenmesinde ve gıda emtia piyasalarının düzgün işlemesini ve pazar bilgilerine erişimin sağlanmasında rol oynamaktadır.

iyi sağlık ve esenlik

SDG 3, üreme, anne ve çocuk sağlığını geliştirerek her yaştan için sağlık ve esenlik sağlamayı amaçlamaktadır; önemli bulaşıcı hastalıkların salgınlarına son vermek; bulaşıcı olmayan ve ruhsal hastalıkların azaltılması. SDG 3 ayrıca çevresel sağlık risk faktörlerinin yanı sıra davranışsal faktörlerin azaltılmasını da şart gütmektedir.

Kaliteli Eğitim

SDG 4, hayatın her aşamasında eşit ve kaliteli eğitime erişim sağlamayı amaçlamaktadır. SDG 4, resmi niteliklerin yanı sıra istihdam, iyi işler ve girişimcilik için uygun becerilere sahip genç ve yetişkin sayısını da artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, SDG 4 eğitime erişimde cinsiyet ve gelir eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını öngörüyor. Evrensel okuryazarlık ve sayısal başarı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için bilgi ve beceri edinimi de insanların bağımsız, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için güçlendirilmesi için çok önemli olarak kabul edilir.

Cinsiyet Eşitliği

SDG 5, kamusal ve özel alanlarda kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet ve zararlı uygulamalara son vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede cinsel ve üreme sağlığı ve üreme haklarına evrensel erişimin önemini de kabul eder. SDG 5, kadınlar için siyasi ve ekonomik karar alma nın her düzeyinde eşit haklar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin tanınması ve değeri ile ekonomik ve doğal kaynaklara, teknolojiye, temel ve finansal hizmetlere ve mülkiyete erişimin yanı sıra tam ve etkin katılım ve liderlik için fırsat eşitliği çağrısında bulunuyor. Cinsiyet eşitliğini teşvik eden sağlam politikalar ve yasaların benimsenmesi, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve kadınların güçlendirilmesinin teşvik edilmesi için şart olarak görülmektedir.

Temiz Su ve Sanitasyon

SDG 6, güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna, sanitasyon adabına ve hijyene evrensel erişimin sağlanması nı ve açık dışkılamanın sona ermesini çağırır. Ayrıca su kalitesi ve su kullanımı verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir soyutlamalar ve tatlı su teminini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla ilgili ekosistemlerin korunması ve geri getirilmesi. Entegre su kaynakları yönetiminin uygulanması gibi su kıtlığının azaltılması için gereklidir. Gelişmekte olan ülkeleri su ve sanitasyonla ilgili faaliyetler ve programlarda desteklemek ve yerel toplulukların su ve sanitasyon yönetimini geliştirmelerine yardımcı olmak için daha fazla uluslararası işbirliğine de ihtiyaç vardır.

Uygun ve Temiz Enerji

SDG 7, modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması yönünde çağrıda bulunuyor. Ekonomik, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak için, ülkelerin temiz enerji araştırmalarına erişimi kolaylaştırması, enerji altyapısına ve temiz enerji teknolojisine yatırımı desteklemesi gerekmektedir.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

SDG 8, iyi ücretli kaliteli işlerin yaratılması ve küresel refahın sağlanması için sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve yüksek düzeyde ekonomik üretkenliğin öneminin farkındadır. SDG 8, zorunlu çalışma, insan ticareti ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, çalışma haklarının ve güvenli çalışma ortamlarının desteklenmesini sağlarken, tam ve üretken istihdam ve herkes için iyi çalışma olanakları sağlanması yönünde çağrıda bulunuyor.

Sanayi, Yenilik ve Altyapı

SDG 9, sürdürülebilir kalkınmayı ve insan refahını destekleyen esnek ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması nı gerektiriyor. SDG 9, yoksulluğu sona erdirmek ve tüm insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için temel itici bir itici olarak kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmektedir.

Azaltılmış Eşitsizlik

SDG 10, ilgili politika ve mevzuatı benimseyerek nüfusun alt %40’ının gelirinin artırılması ve gelir, cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, sınıf, etnik köken, din ve fırsata dayalı eşitsizliklerin azaltılmasını düzenlemektedir. Ayrıca, finans piyasaları ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesinin iyileştirilmesi de hedefleniyor.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

SDG 11, temel hizmetlere, enerjiye, konuta, ulaşıma, yeşil kamusal alanlara erişim, aynı yandan kaynak kullanımını artırırken ve çevresel etkileri azaltarak şehirleri ve diğer insan yerleşimlerini herkes için fırsatlar sunacak şekilde yenilemeyi ve planlamayı hedeflemektedir.

Sorumlu Tüketim ve Üretim

SDG 12 tüm cephelerde harekete geçme çağrısında bulunur: sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi ve işletmeler tarafından sürdürülebilirlik raporlaması; politika yapıcılar tarafından sürdürülebilir tedarik uygulamalarının teşvik edilmesi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının rasyonalizasyonu; tüketicilerin çevreye duyarlı yaşam tarzları; araştırmacılar, bilim adamları ve diğerleri tarafından yeni teknolojilerin ve üretim ve tüketim yöntemlerinin geliştirilmesi.

İklim Değişikliği

SDG 13, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne olan bağlılığı uygulamak ve Yeşil İklim Fonu’nu işletmeye almak istiyor. İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon tedbirlerini ulusal stratejilere, politikalara ve planlamaya entegre ederek ülkelerin iklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


Su Altında Yaşam

SDG 14, sürdürülebilir kullanımlarını sağlayarak okyanusları korumayı hedeflemektedir. Buna deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması, kıyı ve deniz alanlarının en az % 10’unun korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması, okyanus asitleşmesinin etkileri yer almaktadır. Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, aşırı avlanma, yıkıcı ve/veya yasadışı balıkçılık uygulamalarına ve aşırı kapasite ve aşırı avlanmaya katkıda bulunan balıkçılık sübvansiyonlarının kaldırılmasına da son verir.

Karada Yaşam

SDG 15, karasal, iç su ve dağ ekosistemlerinin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını korumayı, geri yüklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Buna ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve ormansızlaşmayı durdurma, çölleşmeyle mücadele yer alıyor. Ayrıca bozulmuş toprak ve toprağın geri getirilmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması ve tehdit altındaki türlerin korunması için çaba ve mali kaynaklar yer alıyor.


Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

SDG 16, insan haklarına saygı, en savunmasızların korunması, hukukun üstünlüğü ve her düzeyde iyi yönetişim üzerine kurulu barışçıl ve kapsayıcı toplumlar hedeflemelidir. Ayrıca, ayrımcı olmayan yasa ve politikaları destekleyen, yolsuzluk, rüşvet ve organize suçla mücadele eden ve şiddet, terör ve suçu önleyen şeffaf, etkili ve hesap verebilir kurumlar da öngörülüyor. SDG 16, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarında daha iyi bir rolü olan duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsili karar alma çağrıları yapmaktadır. SDG 16’nın AB bağlamında izlenmesi, barış ve kişisel güvenliğin sağlanması, adalete erişimin desteklenmesi ve AB kurumlarına duyulan güvenin artırılmasında kaydedilen ilerlemeye odaklanmaktadır.

Hedefler İçin Ortaklıklar

SDG 17, DTÖ kapsamında evrensel, kurallara dayalı, açık, ayrımcı olmayan ve eşitlikçi çok taraflı bir ticaret sistemi ve en az gelişmiş tüm ülkeler için gümrüksüz ve kotasız pazar erişiminin uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca, küresel makroekonomik istikrarın ve gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli borç sürdürülebilirliği açısından desteğin önemini vurgulamaktadır. Gelişmekte olan ülkelere kaliteli istatistiksel verilerin kullanılabilirliğini artırmak ve SDG’ler üzerinde ilerleme önlemleri geliştirmek için geliştirilmiş destek de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli görülmektedir.

SDG 17’nin AB bağlamında izlenmesi, küresel ortaklığın güçlendirilmesi ve AB’deki mali yönetişimin iyileştirilmesinde kaydedilen ilerlemeye odaklanmaktadır.

Statistics | European Commission (europa.eu)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_girişimcilik#:~:text=Sosyal%20girişimcilik%2C%20öncelikli%20toplumsal%20sorunları,dönüştürmeye%20yönelik%20yapılan%20girişimcilik%20faaliyetleridir.

Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Yorum Yap

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul et Daha Fazlası

Çerez Kullanımı